EXODUS a UKRIŽOVANIE

     Ako si tak prechádzam Druhou knihou Mojžišovou, zas a znova ma fascinuje, koľko predobrazov k ukrižovaniu a vzkrieseniu Pána Ježiša, knihu Exodus tvorí. Konkrétne 12. kapitola. Poďme si to teda zhrnúť:

  1. Izraelci boli pred poslednou egyptskou pohromou – smrťou prvorodených zachránení cez pokropené veraje krvou bezchybného baránka – my sme zachránení od hriechu, večného zahynutia a utrpenia v pekle krvou bezchybného Baránka Ježiša Krista, ktorý bol bez hriechu. „Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.“ 1.Petrov 3,18
  2. Izraelci mali pred odchodom z Egypta ešte poslednú „spoločnú večeru.“ Pán Ježiš mal pred svojim ukrižovaním so svojimi učeníkmi známu poslednú večeru. Izraeliti jedli telo baránka, ktorého krvou si pokropili veraje, taktiež nekvasené chleby. Pán Ježiš pri poslednej večeri dáva chlieb učeníkom so slovami: „Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami? „Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ Matúš 26,26
  3. Boh v tú noc usmrtil v Egypte všetko prvorodené a nad egyptskými bohmi vykonal súd. Znamením Izraelcov však bola krv na dverách – tie obišiel a boli zachránení. Každý, kto uverí, že Ježiš je Syn Boží, ktorý zomrel aj za jeho hriechy, činí pokánie a urobí ho Pánom svojho života, bude spasený – je zachránený krvou Božieho Baránka – Ježiša Krista. Posledný súd – „ľudia Egypta“ – v hriechu, ktorí nemajú Pána Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa idú do večného zahynutia – ohnivého jazera (kde bude plač a škrípanie zubami – ako bolo v tú noc v Egypte nad smrťou prvorodených), deti Božie – ktoré urobili Pána Ježiša svojim Pánom a Spasiteľom – prejdú do večného života v nebi (naša „zasľúbená zem“) – sme zachránení Jeho krvou, ktorá bola preliata za naše hriechy. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ Ján 3,16 „Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.“ Skutky 2,21
  4. „Bola to noc bdenia na počesť Hospodina, keď ich vyviedol z Egypta.“ Exodus 12,42. Aj Pán Ježiš v tú noc pred svojim ukrižovaním prebdel v modlitbách v Getsemanskej záhrade. Učeníkov však našiel Ježiš spať. „Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Matúš 26,41
  5. Boh vyviedol Izraelitov z otroctva Egypta, nás vyviedol Pán Ježiš svojou smrťou a vzkriesením z otroctva hriechu. „Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.“ 2. Korinťanom 5,17 „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.“ Kolosanom 1,13-14

Teológ by možno toho našiel aj viac, mne stačí aj toto J. Aj vy ste z toho v takom úžase, aký je náš Boh zvrchovaný a majestátny?

    „Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa! Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou.“ Zjavenie 3,19-20

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *