Evanjelium – Dobrá správa :)

KAŽDÝ SME HRIEŠNY A ĎALEKO OD BOHA…

„Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť.” – Genezis 6:5-6 (SEB)

„Ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odvrátili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a bieda, nepoznali cestu pokoja a v ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí Zákon, hovorí tým, čo sú pod Zákonom, aby umĺkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo Zákona pochádza poznanie hriechu.” – Rimanom 3:10-20 (SEB)

„Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.“ – Rimanom 3:23 (SEB)

POČKAŤ, ALE TOTO MALA BYŤ DOBRÁ SPRÁVA!

To bola tá prvá časť správy, tá dobrá časť začína tu: Boh je odpúšťajúci a milostivý a volá nás k pokániu, obráteniu sa k nemu:

„Poďte, vyjasnime si to!“ hovorí Hospodin. „Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna.“

Izaiáš 1:18 (SEB)

„Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy.“ – Micheáš 7:18-19 (SEB)

„Je povedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure.” – Hebrejom 3:15 (SEB)

TAKŽE, ON NÁS NEJDE POTRESTAŤ?

On to už urobil, ale namiesto potrestania nás, On dal a potrestal to najvzácnejšie čo mal – Jeho jednorodeného Syna, takže už nemusí potrestať nás:

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

Ján 3:16-17 (SEB)

Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. – 1. Jána 4:9-10 (SEB)

„Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je Pán.“ – Filipanom 2:5-11 (SEB)

„Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez Zákona dosvedčená Zákonom a Prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery.” – Rimanom 3:21-26 (SEB)

Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” – Ján 14:6 (SEB)

ČO MÁM TEDA SPRAVIŤ?

Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.

Rimanom 10:9-13 (SEB)

Sú dve možnosti, ktoré si si mohol uvedomiť:

  • 1. Že si porobil mnoho zlých vecí,
  • 2. alebo sa aj snažíš robiť čo je dobré, spravodlivé, ale uvedomil si si, že nikdy to nebude dostatočné, alebo nikdy ti to nedá dostatok istoty, že to stačí.

Pokiaľ je tomu tak, potom si na najlepšej ceste pochopiť, že je tu cesta pre Teba a práve tá jediná cesta je skrze Ježiša Krista, ako Rimanom 10:9 píše: „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.”, Boh čaká na to, aby vypočul Tvoju modlitbu. Ak ani nevieš ako sa modliť, môžeš sa modliť modlitbu podobnej tejto nasledovnej:

Drahý Ježiš,

ďakujem Ti, že si dal svoj život aj za mňa. Uvedomujem si, že som žil život ďaleko vzdialený od Teba. Prosím, odpusť mi moje hriechy a prosím daj mi silu odpustiť ostatným. Nechcem viacej žiť svoj starý hriešny život, ale chcem začať nový život v prítomnosti s Tebou. Prosím, buď Pánom môjho srdca a mojím Pastierom a veď ma po Tvojej ceste.
Amen.”

PRÁVE SOM PRIJAL KRISTA V MOJOM ŽIVOTE, ČO MÁM ROBIŤ ĎALEJ?

Ak si tak učinil, tak si urobil vynikajúcu vec a teším sa z tvojho rozhodnutia! Tu je niekoľko vecí, s ktorými odporúčam začať:

  • 1. Nájdi nejaký miestny cirkevní zbor, kde ľudia milujú Ježiša.
  • 2. Čítaj si Bibliu, pokiaľ nevieš ako začať, povzbudzujem ťa začať Evanjeliom podľa Jána. Poskytne základný prehľad o tom kým Ježiš je a čo bola Jeho misia. Zopár ďalších kníh, ktoré odporúčam čítať po Evanjeliu Jána sú List Rimanom, Príslovia, Žalmy alebo kniha Genezis:
  • 3. Modli sa k Bohu. Môžeš slobodne pristupovať v modlitbe k Bohu Otcu, skrze meno Ježiša Krista.

Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.

2. Korinťanom 5:17 (SEB)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *